โครงการสูบตะกอนเลนขึ้นจากบ่อพร้อมแยกน้ำด้วยระบบถังกรอง

Project Details

ลักษณะงาน

สูบตะกอนเลนขึ้นจากบ่อพร้อมแยกน้ำด้วยระบบถังกรอง ปริมาณตะกอนแห้งรวมประมาณ 3,000 ลบ.ม