โครงการสูบตะกอนออกจากบ่อและสุบกลับบ่อ UASB โรงงานราชบุรีเอทานอล

Project Details

ลักษณะงาน

สูบตะกอนออกจากบ่อ UASB เพื่อซ่อมระบบท่อก๊าซภายในบ่อ หลังจากนั้นสูบตะกอนกลับ ปริมาณตะกอนประมาณ 7,000 ลบ.ม