โครงการดูดโคลนสระเก็บน้ำบ้านช่องหลาด และบ้านคลองเหีย

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนขึ้นจากสระไปทิ้งพื้นที่ทิ้งตะกอนที่บ้านช่องหลาดและบ้านคลองเหีย กว้าง 70 m ยาว 60 m ลึก 0.8 m และ กว้าง 60 m ยาว 65m ลึก 1.0 m. ตามลำดับ