งานบริการดูดตะกอนออกจากคูคลองภายในโรงเรียนนานาชาติเปรม

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนออกจากคูคลองภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่เก้บกักน้ำ