งานบริการดูดตะกอนด้วยเรือดูดไฮดรอลิค ตะกอนจากบ่อ318/6

Project Details

ลักษณะงาน

งานบริการดูดตะกอนด้วยเรือดูดไฮดรอลิค ตะกอนจากบ่อ318/6 ขึ้นมาใส่รถบรรทุก จำนวน 4,000 m3