งานจ้างเหมาสูบล้างบ่อไบโอแก๊ส ฟาร์มสุกรวังน้อย

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบล้างบ่อไบโอแก๊ส ฟาร์มสุกรวังน้อย สูบส่งตะกอนไปพื้นที่ทิ้งตะกอน