งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย นิคมฯ304

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ไปพื้นที่ทิ้งตะกอน