งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย

Project Details

ลักษณะงาน

งานจ้างเหมาสูบตะกอนใต้น้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อ BT,CMUCD ,CT, SCT ปริมาณตะกอนรวมประมาณ 1,750 ลบ.ม.