งานจ้างเหมาสูบตะกอนออกจากบ่อ Sedimentation ,Retention Pond และบ่อ Anaerobic ปีที่3

Project Details

ลักษณะงาน

งานดูดตะกอน บ่อ Sedimentation ,Retention Pond และบ่อ Anaerobic ปีที่3 เดือนพ.ย. 61-มค.62 เพื่อลดปริมาณตะกอนที่สะสมภายในบ่อพร้อมปรับแต่งขอบบ่อใหม่