งานขุดลอกสระพักตะกอน โรงผลิตบ้านค่าย

Project Details

ลักษณะงาน

งานขุดลอกสระพักตะกอนโดยดูดตะกอนจากสระพักตะกอนไปบ่อเก็บตะกอน