งานขุดลอกสระพักตะกอน ประปาภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

Project Details

ลักษณะงาน

งานขุดลอกสระพักตะกอนโดยดูดตะกอนจากสระพักตะกอนไปบ่อเก็บตะกอน