กรมโยธาธิการและผังเมือง

Project Details

ลักษณะงาน

รายละเอียดสินค้าที่ผลิต/จำหน่ายให้กับลูกค้า – เรือดูดเลน @HYDROCAT รุ่น A685 จำนวน 2 ลำ – เครื่องสูบส่งเลนพร้อมชุดท่อและอุปกรณ์ @HYDROCAT รุ่น B6150 จำนวน 2 ชุด